U saobraćaju izdato 1425 prekršajnih naloga

Otvoren konkurs za policijske službenike

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1100 polaznika na stručno osposobljavanje, za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (550 polaznika), saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda (300 polaznika), graničnog policajca (250 polaznika), i to za:

Područje Policijske uprave u Subotici

 • 10 polaznika za radno mesto policajca,
 • 5 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i
 • 33 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 3. da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
 4. da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
 5. da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);
 6. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta;
 7. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 8. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;
 9. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 01.03.2024. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs).

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),
 2. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
 5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 6. Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
 7. Dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta),
 8. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
 9. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Lice koje je započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, prilaže potvrdu da je započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

Rok za predaju dokumenata je 29. decembar 2023. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku https://www.copo.edu.rs/konkurs-za-upis-1100-polaznika-u-centar-za-osnovnu-policijsku-obuku-2/ gde se nalaze i linkovi sa kojih se mogu preuzeti potrebni obrasci.

Detaljnije informacije svi zainteresovani kandidati mogu dobiti u Policijskoj upravi u Subotici, Policijskoj stanici Bačka Topola i Policijskoj stanici Mali Iđoš.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *