Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede u 2022. godini

Lokalna samouprava grada Subotice raspisala je 07. aprila Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede u 2022. godini. Sredstva se dodeljuju registrovanim udruženjima građana u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, povećanja produktivnosti gazdinstava, smanjenja proizvodnih troškova, jačanja kapaciteta i promocije ruralnih sredina.

Ukupan iznos sredstava je 2,5 miliona dinara koja se mogu utrošiti na promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (sajmovi, izložbe, manifestacije), a maksimalni iznos koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 150 hiljada dinara. Pravo učešća imaju udruženja građana koja su registrovana najmanje dve godine do dana objavljivanja konkursa, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana raspisivanja na internet stranici Grada Subotice.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti poštom na adresu Grad Subotica, Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa udruženja u oblasti poljoprivrede Trg slobode 1., 24.000 Subotica ili lično u pisarnici Gradske uprave svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 sa naznakom: „Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2022. godini“.

Sredstva za sufinansiranje dodeljuju se bespovratno, a podnosilac može da podnese samo jednu prijavu na konkurs i samo po jednom osnovu. Isplata sredstava vršiće se nakon zaključenja ugovora između grada Subotice i korisnika sredstava, a u skladu sa prilivom sredstava u Budžet. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na internet sajtu Grada www.subotica.rs u odeljku “Konkursi i oglasi” ili putem telefona na broj 024/626-871.