Javni konkurs za privredne subjekte u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata

Lokalna samouprava raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji Grada Subotice, na kojem mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove; da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i da imaju ateste za materijale i proizvode.

Podnosioci prijavu za učešće popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom, a popunjen, overen i odštampan prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske efikasnosti u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte poštom, na adresu Trg Slobode 1., Subotica, 24000 – Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske efikasnosti ili lično na pisarnici u zgradi Gradske uprave.

Blagovremenom će se smatrati preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) kao i one koje budu nepotpune i neblagovremene, neće biti uzete u razmatranje. Rok za podnošenje je 13. jun do 14 časova.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici www.subotica.rs ili lično u pisarnici Gradske uprave, a za sve dodatne informacije i obaveštenja, zainteresovani se mogu obratiti putem telefona na broj 024/626-790 ili elektronski na adresu: energetika@subotica.rs.