Raspisan poziv za učeće u predlaganju građana za dodelu zvanja Počasni građanin i priznanja Pro urbe

Komisija za dodelu zvanja i priznanja objavila je javni poziv za učešće u predlaganju građana i organizacija na teritoriji grada Subotice za dodelu zvanja Počasni građanin i priznanja Pro urbe.

Zvanje POČASNI GRAĐANIN dodeljuje se za istaknuto i trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva i to fizičkim licima koja su svojim delima i činjenjima doprinela podizanju ugleda grada u zemlji i inostranstvu.

Priznanje PRO URBE dodeljuje se licima za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti.

Priznanje PRO URBE dodeljuje se pravnim i fizičkim licima, kao i drugim organizacijama i to za istaknute naučne, kulturne i umetničke aktivnosti, odnosno za značajnu delatnost u obrazovanju, komunalnoj, socijalnoj, zdravstvenoj, privrednoj oblasti kao i onima koji su svojim radom doprineli većem stepenu razvoja janog reda i mira i licima koja su svojim sportskim i drugim rezultatima pronela slavu svog grada.

Obavezni elementi predloga:

  1. Ime i prezime/naziv podnosioca predloga sa kontakt podacima,
  2. Obrazloženje podnosioca predloga za kandidata za dodelu zvanja POČASNI GRAĐANIN ili priznanja PRO URBE i
  3. Biografija kandidata za dodelu zvanja POČASNI GRAĐANIN ili priznanja PRO URBE.

Pismeni predlozi potpisani od strane predlagača podnose se u štampanom obliku predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom Skupštini grada Subotice, sa naznakom za Komisiju za dodelu zvanja i priznanja, kao i da li se prijava odnosi na zvanje POČASNI GRAĐANIN ili za priznanje PRO URBE, a obavezno i u elektronskom obliku (word) na mejl adresu: komisijazvanjaipriznanja@gmail.com do 30.04.2024. godine.

Napomena: ukoliko za jednog kandidata podnosite predlog i za zvanje POČASNI GRAĐANIN i za priznanje PRO URBE, obavezno je da predlog podnesete u odvojenim kovertama i naznačite da li se prijava odnosi na zvanje POČASNI GRAĐANIN ili za priznanje PRO URBE.

 

 

 

 

 

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *