SSP: Javne nabavke u Gerontološkom centru se ne dešavaju u zakonskom okviru

Na konferenciji za medije, predstavnici stranke Slobode i pravde ukazali su na niz nepravilnosti u radu Gerontološkog centra. Kako je istakao Laslo Čisar, predsednik Izvršnog odbora ove stranke, početak interesovanja za Gerontoški centar bila je tužba Ranke Kašiković Davčik, povodom mobinga koji je vršen nad njom od strane ove ustanove, kada su iz ove stranke uputili zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, gde su došli do informacija koje će, kako je rekao, interesovati široko javno mnjenje.

“14. jula 2021. godine u Gerontološkom centru je na radno mesto finansijskoračunovodstveni saradnik zaposlena Anja Milošević, sa objašnjenjem da je došlo do povećanog obima posla, jer je zaposlena kao kao drugi izvršilac, međutim, sistematizacijom radnih mesta je za tu poziciju predviđen jedan izvršilac. Problem nastaje time što ona ne obavlja poslove predviđene za ovo radno mesto, nego poslove službenika za javne nabavke za koje postoji upražnjeno mesto. Po sistematizaciji radnih mesta, za pomenuto radno mesto zahteva se VII stepen stručne spreme kao i sertifikat službenika za javne nabavke, što ona po našim saznanjima ne poseduje, napomenuo je Čisar i dodao da se Anja Milošević na dokumentima kojima se rešavaju javne nabavke, potpisuje kao lice ovlašćeno za sprovođenje postupka narudžbenica, što je u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Njeni potpisi se nalaze na dokumentima poziva za prikupljanje ponuda javnih nabavki, izveštaja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kao i na odlukama o pokretanju nabavki.

On naglašava da u isto vreme dotična za ove poslove za koji nema zakonom traženi sertifikat, svakog meseca dobija na platu dodatak od 30 procenata, koji se isplaćuje iz sopstvenih sredstava Gerontološkog centra. 01. juna ove godine, na radno mesto blagajnika se u radni odnos prima Nataša Lakić. Pošto je sistematizacijom radnih mesta za ovo radno mesto predviđen jedan izvršilac i ono je popunjeno, a obrazloženje je ovaj put isto, zbog povećanog obima poslova.  Za ovo radno mesto zahteva se srednje obrazovanje IV stepena ekonomsko informatičkog smera ili Gimnazija, dok Nataša Lakić po našim saznanjima poseduje diplomu srednjeg obrazovanja IV stepena smer mašinski tehničar.

Čisar ističe da pored kršenja zakonskih odredbi u Gerontološkom centru se dešava i nepotizam na delu, nenamensko trošenje budžetskih sredstava na plate dodatnih radnih mesta kao i nenamensko trošenje sopstvenih sredstava na stimulativne dodatke.  “Postoji još nekoliko zahteva za pristup informacijama od javnog značaja na koje nisu dobli nikakve odgovore, a to su zahtevi koji se odnose na projekat rekonstrukcije, na učestvovanje firme MOJ DOM ENTERIJERI u projektima od 2012. godine i na evidenciju dolaska i odlaska sa posla Trivić Lovčanski Aleksandra od 2020. godine. Povodom ovih zahteva, pokrenut je postupak kod Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, rekao je Laslo Čisar.

Trivić Lovčanski Aleksandar je zaposlen 2018. godine kao stručni saradnik na uslugama smeštaja. Imamo informacije da od 2020. godine do današnjeg dana, on nije dolazio na posao, a redovno za svaki mesec prima platu za radno mesto sa VII stepenom stručne spreme i stimulativni deo od 10 procenata, što je ukupna suma od preko 80.000 dinara. Od novembra 2020. godine imenovan je za posebnog savetnika ministra državne uprave i lokalne samouprave, gde ostvaruje naknadu za svoj rad. 2020. godine po našem saznanju, primljena su u radni odnos 23 lica na neodređeno vreme, bez predhodno dobijene saglasnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U 2021. godini, Gerontološki centar prima još 33 lica na neodređeno vreme, opet bez saglasnosti pomenutog ministarstva i svi ovi zaposleni, bili su u radnom odnosu dve i više godina, rekao je Čisar.

U SSP-u podsećaju da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 hiljada do 2 miliona dinara, kazniti za prekršaj korisnik javnih sredstava, ukoliko ne poštuje odredbe člana 27k Zakona o budžetskom sistemu, a u slučaju Gerontološkog centra nije u pitanju jedan prekršaj nego 33 koja su učinjena samo u 2021. godini.

S obzirom na sve iznete prekršaje Gerontološkog centra, koje sa sobom povlače velike novčane kazne i nenamensko trošenje novca poreskih obveznika, oni su i dalje spremni da umesto dostavljenih dokumenata putem informacija od javnog značaja plate kaznu i snose posledice zakonski prekršenih obaveza, a opet na teret građana. Sve ovo se dešava kada Gerontološki centar po našim saznanjima, prema javnim preduzećima kao što su EPS, Subotica gas, Vodovod i kanalizacija, Čistoća i zelenilo, Sutrans kao i dobavljačima, duguje oko 50 miliona dinara. Očigledno je da se informacije o renoviranju i dogradnji Gerontološkog centra kriju od građana, poreskih obveznika, čijim se novcem raspolaže. Sve ovo ukazuje na osnovanu sumnju da se javne nabavke ne dešavaju u zakonskom okviru. SSP GrO Subotica smatra da smo dali ozbiljan povod Javnom tužilaštvu da navedene protivzakonitosti ispita i po službenoj dužnosti pokrene postupak, rekao je Laslo Čisar.