Konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom odnosno međumesnom saobraćaju

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2022. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju. Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada dok se prigradske linije  ne regresiraju.

Uslovi za sticanje prava na regresiranje troškova prevoza su:

•             da je stanovnik Grada Subotice,

•             da svakodnevno putuje u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju,

•             da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,

•             da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,

•             da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,

•             da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

Za regulisanje prava na regresiranu mesečnu kartu studenti treba da donesu:

•             fotokopiju lične karte,

•             potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,

•             fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće. Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće, Trg slobode broj 1, svakog dana, do 11. 02. 2022. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije na tel: 024 626 928