Voda iz privatnih bunara sve zagađenija

Tokom 2022. godine, u Zavodu za javno zdravlje je na mikrobiološku ispravnost analizirano 1.659 uzoraka iz mreže gradskog vodovoda Subotice, a neispravnost je utvrđena kod 18,3 odsto uzoraka. Najčešći razlog mikrobiološke neispravnosti u 90 odsto slučajeva je bio nalaz povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, koje se ne smatra mikrobiološkom opasnošću u vodi za piće, već pokazateljem čistoće distributivne mreže i uspešnosti dezinfekcije vode, kaže za sajt Subotica danas rukovodioc Odeljenja higijene pomenute zdravstvene ustanove, spec. dr med. Zorica Mamužić Kukić.

Kako objašnjava, bezbedna voda za ličnu i kućnu upotrebu, što uključuje vodu za piće, ličnu higijenu, pranje, pripremu hrane i higijenu u domaćinstvu, je voda koja je dostupna u dovoljnoj količini na mestu gde je potrebna bez kontaminacije. Naša sagovornica ističe da higijenski i zdravstveno ispravna voda mora da ispunjava propisane uslove vezane za odgovarajuće zakonske propise, što podrazumeva mikrobiološku, fizičko-hemijsku i radiološku ispravnost vode za piće, zaštitu izvorišta, bezbedno snabdevanje i rukovanje vodom za piće koje sprečava sekundarno zagađenje izvorišta, zone sanitarne zaštite i prečišćene vode.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće propisuje obim kontrole vode za piće iz komunalnih vodovodnih sistema naselja i u objektima od javno-zdravstvenog značaja, u šta spadaju proizvodnja i promet hrane, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove, turističko-ugostiteljski objekti, saobraćajni i dr. Ispravnost vode za piće utvrđuje se osnovnim i periodičnim pregledom vode iz novih zahvata i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija. Za svaki od navedenih obima propisani su parametri ispitivanja, kao i učestalost kontrole tokom godine.

Individualni vodni objekti mogu biti kopani ili bušeni, neozidani ili ozidani. Zahvata se podzemna voda sa različitih dubina, odnosno različiti vodonosni slojevi. U zavisnosti od sastava zemljišta kroz koje prolazi,  voda poprima određene fizičko-hemijske osobine, a izuzetno je važan i bakteriološki kvalitet vode koja se zahvata. Bunar treba da bude propisno izgrađen i pozicioniran na dovoljnoj udaljenosti od mogućih izvora zagađenja. S obzirom da se vode privatnih bunara najčešće ne prečišćavaju niti dezinfikuju, kod ovih uzoraka je češće zabeleženo prisustvo bakterija fekalnog porekla. Od fizičko-hemijskih parametara, u zavisnosti od dubine bunara, najčešće se registruje odstupanje u pogledu prisustva boje, mirisa, povećane mutnoće, povećane koncentracije gvožđa, mangana, amonijaka i arsena.

Zavod za javno zdravlje shodno svojim ovlašćenjima i u skladu sa važećom zakonskom regulativom, sprovodi javno-zdravstvenu kontrolu vode za piće u Severnobačkom okrugu u koji spadaju Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš. U laboratorijama Zavoda koje su akreditovane za uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanja vode za piće, u manjem broju uzoraka ispitivane vode u 2022. godini je zabeleženo prisustvo bakterije Pseudomonas aeruginosa i prisustvo bakterija indikatora fekalnog zagađenja. U svim slučajevima kada se u vodi utvrdilo prisustvo navedenih bakterija, odmah se obaveštavao korisnik vode, JKP “Vodovod i kanalizacija”, kao i Odeljenje sanitarne inspekcije. “Takva voda se nije dozvoljavala za piće sve do provere efektivnosti primenjene mere dezinfekcije u ponovljenim uzorkovanjima i laboratorijskim ispitivanjima. U posmatranom periodu nisu registrovane hidrične epidemije na teritoriji Severnobačkog okruga. U vodi iz gradskog vodovoda je utvrđena fizičko-hemijska neispravnost u 16,1 odsto od 1.123 analizirana uzorka, a u najvećem procentu je registrovana povećana koncentracija rezidualnog hlora, prisustvo mirisa i boje i povećana mutnoća. Utvrđeno prekoračenje propisanih graničnih vrednosti za navedene parametre neispravnosti nije predstavljalo opasnost po zdravlje ljudi”, napominje dr Zorica Mamužić Kukić.

Najčešće pitanje građana koji donose vodu na analizu je da li i koliko često treba kontrolisati vodu iz sopstvenih bunara. Učestalost kontrole zavisi, pre svega od toga koliko se često koristi neki bunar, kao i koliko je podložan promenama u kvalitetu vode. Opšta preporuka je da to bude najmanje jednom do dva puta godišnje, odnosno uvek kada postoji sumnja u mogućnost zagađenja vode ili je evidentna promena boje, zamućenje, pojava taloga, havarije ili radovi na vodovodnim instalacijama i slično. Ukoliko se utvrdi mikrobiološka neispravnost, preporuka je da se uradi dezinfekcija vode, kao i samog bunara. Dezinfekcija vode za piće ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme i može se obavljati redovno jednom do dva puta godišnje, ili vanredno u slučajevima utvrđene mikrobiološke neispravnosti vode.

Ona napominje da građani retko kontrolišu vodu iz svojih bunara, osim kada primete neke promene u kvalitetu, ili kada žele da počnu da koriste vodu iz bunara za piće. Tokom 2022. godine analizirano je 56 uzoraka vode iz privatnih bunara fizičkih lica. Polovina uzoraka nije bila zdravstveno ispravna zbog mikrobioloških parametara neispravnosti, dok je skoro 80 odsto uzoraka bilo neispravno zbog fizičko-hemijskih parametara.

Kako ističe, na kvalitet vode za piće određeni uticaj može da ima i unutrašnja distributivna mreža u koju spadaju starost, tehničke karakteristike, materijali, intervencije na mreži, ali naglašava da je važno da svi tehnički radovi i elementi, poput pumpe i vodovodne instalacije, budu projektovani i izvedeni u skladu sa odgovarajućim standardima u ovoj oblasti i izrađeni od materijala koji su sertifikovani i namenjeni za vodosnabdevanje. Takođe, nakon prekida ili nakon dužeg perioda tokom kojeg se voda ne koristi, prilikom ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do pokretanja taloga oksida gvožđa u cevima, što za rezultat ima pojavu žuto-smeđe boje, zamućenosti vode i pojave taloga. Ova pojava se može ublažiti ispiranjem cevi, odnosno otvaranjem slavina i ispuštanjem vode, sve dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike.

Dr Zorica Mamužić Kukić kaže da se nakon analize vode za piće, rezultati ispitivanja pojedinačnih uzoraka zajedno sa stručnim mišljenjem o mogućnosti upotrebe vode za piće i preporukama za otklanjanje neusaglašenosti, u najkraćem roku dostavljaju korisnicima i naglašava da su stručnjaci Centra za higijenu i humanu ekologiju na raspolaganju građanima za savete i preporuke u cilju obezbeđivanja higijenski i zdravstveno ispravne vode iz sopstvenih bunara. “Svi zainteresovani građani mogu da se jave lično, putem telefona 024/571-191 ili putem e-maila Centru za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje. Kontakt podaci su dostupni na web sajtu Zavoda www.zjzs.org.rs”.