Javni poziv za predlaganje dobitnika priznanja “Počasni građanin” i “Pro urbe”

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine

Gradonačelnik Grada Subotice dana 07. februara 2022. godine, raspisao je javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti zaštite životne sredine u 2022. godini. Sredstva koja su na raspolaganju iznose 2 miliona i petstotina hiljada dinara a pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana, za realizaciju  projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Subotice.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje ili sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana iz sledećih oblasti:

  • Unapređenje kvaliteta vazduha (promovisanje redovnog održavanja individualnih ložišta, smanjenja upotrebe čvrstih goriva za grejanje, promovisanje poboljšanja energetske efikasnosti kuća i prelaska na korišćenje čistijih izvora energije, promovisanje smanjenja upotrebe individualnih vozila, podsticanje korišćenja biciklističkog saobraćaja i drugih vidova urbane mobilnosti, edukativne aktivnosti i kampanje sa ciljem sprečavanja spaljivanjažetvenih ostataka, spaljivanja otpada i dr.)
  • Unapređenje sistema upravljanja otpadom (edukativne aktivnosti i kampanje sa ciljem sprečavanja nepropisnog postupanja sa otpadom i nastajanja divljih deponija, aktivnosti na unapređenju selektivnog sakupljanja otpada, sa akcentom na smanjenje udela organskog otpada iz domaćinstava – podsticanje kompostiranja u domaćinstvima)
  • Promovisanje prirodnih vrednosti i očuvanja biološke raznovrsnosti Subotice i njene okoline
  • Ostale aktivnosti na jačanju svesti iz oblasti zaštite životne sredine (obeležavanje značajnih datuma, organizacija manifestacija i sl.).

Maksimalni iznos koji će se dodeljivati po udruženju je 150.000,00 dinara  a Udruženje, kao nosilac, može konkurisati sa najviše jednim projektom.

Konkursnu dokumentaciju čine:

  • Obrazac prijave na konkurs (obrazac UG-2022 popunjen pomoću računara, odštampan i potpisan, koji se, zajedno sa uputstvima može preuzeti na adresi http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1 ;
  • Ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta, ili izjava zastupnika udruženja kojom se garantuje finansiranje od strane drugog donatora, uz fotokopiju ugovora ili nekog drugog validnog dokumenta;
  • Ukoliko su za izvođenje projekta potrebne saglasnosti ili dozvole (u skladu sa važećim propisima),

Prispele prijave će razmatrati Komisija za vrednovanje i rangiranje prijava i evaluaciju realizovanih aktivnosti po Konkursu dok će se lista vrednovanja i rangiranja objaviti na internet stranicama Grada Subotice na adresi: http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1 nakon čega učesnici konkursa u roku od 3 dana imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o izboru programa kao i dodeli sredstava po konkursu donosi Gradonačelnik, na osnovu predloga Komisije, u roku od najviše 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada, na adresi: http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 28.02.2022. godine do 14 časova. Prijave koje ne buduzaprimljene do tog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Rok za objavljivanje liste vrednovanja i rangiranja koju sačinjava Komisija je 09.03.2022. godine. Uvid u podnete prijave, biće omogućen učesnicima konkursa od 10.03.2022. do 14.03.2022. godine (radnim danima od 8 do 14 časova u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Gradska kuća, soba 128). Rok za podnošenje prigovora je do 22.03.2022. godine. Odluka o dodeli sredstava biće objavljena 30.03.2022. godine. Rok za realizaciju projektnih aktivnosti je do 01.12.2022. godine. Rok za podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja je najkasnije do 20.12.2022. godine.

Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs UG2022 – NE OTVARATI“; Grad Subotica; Gradska uprava; Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine; Subotica, Trg slobode 1. Mogu se dostaviti poštom ili lično – na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom zivotnasredina@subotica.rs ili telefonom na br. 024/626-973.

Prošle godine na konkurs pristiglo 33 prijave

Prošle godine za projekat iz oblasti zaštite životne sredine konkurisalo je 33 udruženja od kojih je sredstva dobilo 30.

Udruženje „Centar za održivi razvoj“ za projekat „Go for bike“  odnosno Udruženje „Vinculum“ za projekat „Naš ponos : Subotička peščara“  dobili su po 150.000,00 što je bio i maksimalno odobren iznos dok su se ostali projekti bazirali na edukativnim radionicama, vizuelnim i audio prikazima prirodnih resursa Subotice, festivalima i sl.