Poziv građanima da izvrše uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska

Gradska uprava obaveštava građane sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice, da mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka na način i po postupku utvrđenim zakonom. 

O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu, nadležni organ odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva. Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, odnosno pasoša. Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike, Gradska uprava izvršiće upis svih maloletnih lica, za koje poseduje podatke i koja biračko pravo stiču najkasnije na dan sprovođenja izbora, tj. 03. aprila 2022. godine.

Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a boravište na teritoriji Grada Subotice) mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz lične karte ili putne isprave.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na izborima za predsednika Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu, mogu preko diplomatsko – konzularnog predstavništva Republike Srbije, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Jedinstveni birački spisak zaključuje se 18. marta 2022. godine u 24,00 časa.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) na način i po postupku utvrđenim zakonom sve do 72 časa pre dana održavanja izbora.

Zahtev za vršenjem promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Beograd, Birčaninova 6, odnosno Gradskoj upravi Grada Subotice. O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije na način i po postupku propisanim zakonom donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

Građani Grada Subotice od 03. marta 2022. godine, mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave, a prema sledećem rasporedu:

ZA NASELJENO MESTO SUBOTICA, KELEBIJA, MALA BOSNA I BIKOVO:

Svakog radnog dana od 7:00 do 16:00 časova, subotom od 9:00 do 12:00 časova u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice — Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 18. marta 2022. godine do 24:00 časova kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

MESNA KANCELARIJA PALIĆ za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi: u prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA BAJMOK za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo: u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo: u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, ponedeljkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova.