Bojan Šoralov: Situacija u Prihvatnom centru pod kontrolom, ali nema mesta za opuštanje

Skup intenzivnih operativnih aktivnosti, potpuno je promenio sliku i olakšalo funkcionisanje Prihvatnog centra za migrante u Subotici. Kako se ističe u saopštenju Bojana Šoralova, načelnika Severnobačkog upravnog okruga, život u centru odvija se u humanim uslovima i logistički u skladu sa projektovanim parametrima.

Broj korisnika je sveden na broj kreveta unutar centra, a dodatni napori su uloženi u formiranje brisanog prostora oko Prihvatnog centra, gde je najveći problem stvarala raširena trska na prostoru oko recipijenta, mesta gde se pročišćena kanalizaciona voda ispušta i prvog sektora Palićkog jezera, a redovno košenje trske uradilo je Vodoprivredno privredno društvo Dunav-Tisa-Dunav Severna Bačka.

“Ilegalni kampovi su uklonjeni u tri faze, a sva lica premeštena su u Prihvatne centre na jug Srbije. Sav komunalni otpad koji je stvoren tokom ilegalnog korišćenja navedenog prostora, ali i onaj  ranije stvaran, uklonjen je uz pomoć JKP „Čistoća i zelenilo“ i većeg broja migranata dobrovoljaca koji borave  u centru, a koji su bili spremni da pomognu u čišćenju terena”, navodi se u saopštenju. Načelnik Šoralov navodi da se svakodnevno vrši kontrola terena oko Prihvatnog centra i jezera, koja je poprilično olakšana nakon formiranja brisanog prostora. Završena je rekonstrukcija puta  do Prihvatnog centra, a u toku su radovi na poboljšanju električne i komunalne infrastrukture. Pre mesec dana krenulo se sa intenzivnijom kontrolom i kažnjavanjem taksi vozila, odnosno vozača, koji su više puta opomenuti da prostor oko Prihvatnog centra ne mogu koristiti kao taksi stajališta. 

“Udarna operativna grupa u sadejstvu sa PU Subotica i Komesarijatom za izbeglice i migracije, sprovodi isključivo dislokacije iregularnih migranata u prihvatne centre van Subotice. Situacija je pod kontrolom, ali nema prostora za opuštanje. Nastavljamo sa zajedničkim institucionalnim radom, u cilju očuvanja javnog reda i mira, poštovanja zakona, zaštite ljudskih prava, ali i zaštite svih naših  i stranih državljana. Prema prekršiocima zakona preduzimaju se zakonom predviđene mere i radnje”, stoji u saopštenju načelnika Severnobačkog upravnog okruga Bojana Šoralova.