Raspisan konkurs za učenike prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III stepen stručne spreme

Kako se navodi, stipendije se dodeljuju za školsku  2023/2024. godinu i isplaćuju se u deset jednakih mesečnih rata. Visina mesečne rate stipendije iznosi 5.000,00 dinara, a dodeljuje se 30 stipendija.

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, na zvaničnoj internet stranici Grada: www.subotica.rs. Konkurs je otvoren od  21. 07. 2023. do  4. 08. 2023. godine. Sve nformacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske  uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024/626-883.

Prijave po ovom Konkursu dostavljaju se u zatvorenoj koverti, Komisiji za dodelu stipendija sa naznakom “Prijava za konkurs za dodelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke”, predajom u Gradski uslužni centar, Subotica, Trg slobode 1 ili poštom.

Stipendiju može ostvariti učenik prvog razreda srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke, III stepen stručne spreme, pod sledećim uslovima:

 • da je državljanin Republike Srbije,
 • da upisuje prvi put prvu godinu srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III   stepen – kao redovan učenik.

Učenik uz popunjeni obrazac prijave na konkurs obavezno podnosi sledeću dokumentaciju:

 1. kratku biografiju,
 2. uverenje da je učenik upisan prvi put u prvi razred srednje škole zanatskih zanimanja tehničke struke kao redovan učenik,
 3. overena fotokopija svedočanstva o uspehu u svim razredima osnovne škole,
 4. potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za roditelje,
 5. overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
 6. uverenje o ukupnom prihodu domaćinstva za prethodna dva meseca (za zaposlene uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka uverenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Subotica ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije u prethodnom mesecu, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, učenik bez roditeljskog staranja i/ili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz prijavu dostavlja i

 1. overenu fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu,
 2. overenu fotokopiju Rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice.

Komisija sačinjava rang listu  bodovanjem na osnovu sledećih kriterijuma:

 • postignuti uspeh – maksimalno 50 bodova i
 • socijalno-ekonomski status – maksimalno 20 bodova.

Odluka na osnovu rang liste biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Grada. Učenik kome nije dodeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli stipendija.

Važno je napomenuti da učenik gubi pravo na stipendiju u slučaju da komisija utvrdi da je prilikom konkurisanja dao lažne ili neistinite podatke, te je dužan da stipendiju u celosti vrati u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja sa razlozima raskida ugovora.Učenik gubi pravo na stipendiju i u slučaju da se u toku trajanja prvog razreda ispiše iz srednje škole a u tom slučaju učenik, odnosno njegov zakonski zatupnik, dužan je da o tome obavesti davaoca stipendije u roku od 8 dana od dana prestanka statusa učenika prvog razreda srednje škole.Stipendiju koju učenik primi nakon prestanka statusa učenika prvog razreda srednje škole, učenik, odnosno, njegov roditelj ili staratelj, dužan je da vrati davaocu stipendije u roku od 30 dana.Učeniku koji na polugodištu ima zaključene dve negativne ocene, prekida se stipendiranje.