Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije grada Subotica

Komisija za dodelu stipendija raspisala je konkurs za dodelu 100 stipendija za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2023./2024. godinu, koje će se isplaćivati u 10 jednakih mesečnih rata. Iznos stipendije po studentu se određuje najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

Stipendiju  može ostvariti student državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta Republike Srbije.

Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave, koja se preuzima u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, odnosno sa zvanične internet stranice Grada Subotice.

Uz popunjeni obrazac prijave student podnosi i sledeću dokumentaciju:

  • kratku biografiju;
  • uverenje o upisu na visokoškolsku ustanovu ili o upisu u narednu godinu studija;
  • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studenta koji upisuje prvu godinu osnovnih studija – fotokopiju svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole;
  • fotokopiju lične karte ili potvrdu MUP- a o prebivalištu,
  • potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti
  • izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
  • uverenje o prihodima izdato od strane Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada – Službe za opštu upravu i zajedničke poslove.

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, student bez roditeljskog staranja i/ili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz prijavu dostavlja i:

  • fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu,
  • fotokopiju Rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice.

Prijava na konkurs dostavlja se Komisiji predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice ili poštom. Student kome je dodeljena stipendija dužan je da, po konačnosti Odluke o dodeli stipendija Sekretarijatu Gradske uprave Grada Subotice nadležnom za društvene delatnosti (u daljem tekstu: nadležni sekretarijat) dostavi overene fotokopije dokumenata navedenih u stavu 2. i 3. ovog člana (osim fotokopije lične karte).

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradonačelnik na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.  Odluka, rang lista i utvrđena lista deficitarnosti objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice .Student kome nije dodeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke o dodeli stipendija na internet stranici Grada.

Ceo Konkurs se objavljuje na internet stranici Grada Subotice (www.subotica.rs) . Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa internet stranici Grada Subotice: www.subotica.rs.

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se  Komisiji za dodelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom. Konkurs je otvoren od 24.10. 2023. godine  do  7.11.2023. godine. Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće razmatrati.

Bliže informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske  uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024/626-883.

 

 

 

 

Komentari: 1

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *

  1. A zašto samo studenti na budžetu? Ima ih koji rade ( jer nisu iz imućne porodice), školuju se o svom trošku a mogu i dokazati da su i bili i ostali odlični učenici/studenti.