Lokalnom ombudsmanu se u 2021. godini obratilo 1.598 građana

U 2021. godini Lokalnom ombudsmanu obratilo se 1.598 građana u cilju zaštite svojih prava iz svih oblasti, a podneto je 411 pritužbi na rad upravnih organa grada i javnih službi, navodi se Izveštaju kancelarije Lokalnog ombudsmana grada Subotice.

U odnosu na javna preduzeća i ustanove kojima je osnivač Grad Subotica, građani su podneli ukupno 231 pritužbu, od kojih se na javna preduzeća odnosilo 85, a na ustanove 146 i to; JKP “Subotička Toplana” – 7, JKP “Vodovod i kanalizacija” – 56, JKP „Suboticagas“ – 1, JP za upravljanje putevima i urbanističko planiranje i stanovanje 5, JKP “Čistoća i zelenilo” – 2, JKP „Dimničar“ – 6, JKP „Subotica trans“ – 4, JKP „Parking“ – 1, JKP „Pogrebno“ – 3, Centar za socijalni rad – 139 i PU „Naša radost“ – 7.

“Kada je reč o pritužbi vezanih za rad javnih preduzeća, one su se u najvećem broju odnosile na pitanja u vezi izdatih računa, grešaka u obračunu izvršenih uplata, zastarelosti potraživanja, podnošenja prigovora zastarelosti, prava građana kada im je odbijena reklamacija na račun, kvalitet pruženih usluga, mogućnost oslobađanja od plaćanja, otpis kamata odnosno plaćanje na rate, nerešavanje predmeta u zakonskim rokovima, mogućnost odjave sa sistema, pitanja u vezi slučajeva kad je otuđena nepokretnost, a postoje stari dugovi za usluge, naknada štete prouzrokovane od strane javnog preduzeća, visine cene priključka, problemi oko pribavljanja saglasnosti od suvlasnika na priključak na sistem, problemi u vezi očitavanja utrošene usluge, odnosno razdvajanje i premeštaj priključaka”.

Tokom prošle godine, 178 građana se kancelariji Lokalnog ombudsmana obratilo sa svojim problemima. Najčešće su to bila pitanja u vezi razreza i utvrđivanja i naplate poreza na imovinu, a deo obraćanja odnosio se i na nadležnosti Gradske uprave, Sekretarijata lokalne poreske administracije, kao i postupka ozakonjenja objekata koji u kontinuitetu interesuje građanstvo.

“Kod nekih građana ovaj postupak je izazvao nedoumicu i nesnalaženje, a redovno se obraćaju kancelariji i u vezi pokrenutih izvršnih postupaka, kao i sa problemom da Republička poreska uprava i nakon isplate duga doprinosa PIO fondu i dalje obustavlja srazmerni deo penzije. Redovno se postavljaju pitanja u vezi ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć, odnosno korišćenje pravnog sredstva protiv Rešenja sa kojim se odbija zahtev, kao i pitanja u vezi uslova za podnošenje novog zahteva”, ističe se dalje u izveštaju.

Česta su bila i obraćanja vezana za problem nesprovođenja kupoprodajnih ugovora u Katastar nepokretnosti i po nekoliko godina, kada prethodni vlasnici ostaju obveznici naplate koji ne izmiruju troškove komunalnih usluga, a građanstvo je često postavljalo i pitanja nadležnosti Građevinske inspekcije i Komunalne inspekcije, kao i iz brojnih drugih oblasti porodičnih, socijalnih i pravnih odnosa.