Jedinstveni birački spisak zaključuje se – 01.decembra

Predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, 16. novembra, raspisao je izbore za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, koji će se održati dana 17. decembra 2023. godine u vremenu od 7,00 do 20,00 časova.

Pravo da bira poslanike i da bude biran za poslanika ima punoletni državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji Pokrajine, nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti. 2 Lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može da bira poslanike i da bude birano za poslanika ako sud rešenjem o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti nije utvrdio da je nesposobno da vrši izborno pravo. Građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice  mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka na način i po postupku utvrđenom zakonom. O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu nadležni Organ odlučuje u roku 24 časa od prijema zahteva.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu i podnošenje zahteva za promenu u istom, ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju građani.

Nakon donošenja Odluke o raspisivanju predstojećih izbora Gradska uprava Grada Subotica izvršiće upis svih maloletnih lica za koje poseduje podatke i koja izborno pravo stiču najkasnije na dan održavanja izbora.

Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, a boravište na teritoriji Grada Subotice) NEMAJU izborno pravo na izborima za  poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska (najkasnije do 25. novembra 2023. godine u 24,00 časa) građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine  glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska (najkasnije do 25. novembra 2023. godine u 24,00 časa), podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine glasati u inostranstvu.

Jedinstveni birački spisak zaključuje se 1. decembra 2023. godine u 24,00 časa.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) na način i po postupku utvrđenom zakonom sve do 72 časa pre dana održavanja izbora (najkasnije do 13. decembra 2023. godine u 24,00 časa).

Zahtev za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Beograd, Birčaninova 6, odnosno Gradskoj upravi Grada Subotice.

O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije na način i po postupku propisanim zakonom, donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

Građani Grada Subotice od 17. novembra 2023. godine mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave, a prema sledećem rasporedu:

ZA NASELJENO MESTO SUBOTICA, KELEBIJA, MALA BOSNA I BIKOVO:

Svakog radnog dana od 7:00 do 16:00 časova, subotom od 9:00 do 12:00 časova u  prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 1. decembra 2023. godine do 24:00 časova kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

MESNA KANCELARIJA PALIĆ za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi: u prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA BAJMOK za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo: u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo: u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, četvrtkom  od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom od 7:00 do 15:00 časova.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *