Subotica dobija solarnu elektranu?

Deo parcele bivše Azotare veličine 79 hektara, koji se nalazi između koridora željezničke pruge Beograd- Novi Sad-Subotica, puta Subotica-Čantavir i vodotoka Čikera, uskoro bi trebalo da postane veliko gradilište.

Novosadska kompanija “Untermolo”, planira da na ovoj lokaciji izgradi postrojenje za proizvodnju struje iz energije sunca i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Prema planu, fotonaponski paneli biće postavljeni severno i južno od postojećeg glavnog puta, koji kompleks povezuje sa spoljnom saobraćajnom mrežom, gde će paneli biti grupisani u blokove, između kojih će biti potrebno formirati pristupne puteve za potrebe podzemne sabirne srednjenaponske mreže, koja će proizvedenu električnu energiju dovesti do glavnog transformatorskog postrojenja.

Prema rečima dipl.inž.arh. Karolja Tertelija, rukovodioca Službe urbanističkog planiranja u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, cilj izrade Plana je stvaranje osnova za izgradnju novog infrastrukturnog kompleksa na pomenutom prostoru i izgradnju solarnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, čime bi se stvorili uslovi za realizaciju potrebne saobraćajne i tehničke infrastrukture i elektroenergetskih objekata, kao i utvrđivanje režima i uslova korišćenja zemljišta u obuhvatu planskog dokumenta.

Ovim ciljem se lokalno omogućava stvaranje uslova za direktno sprovođenje vizija određenih u Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine, u kojoj je naveden potencijal energije sunca koja se može koristiti za proizvodnju toplotne ili električne energije. Procenjuje se da prosečna vrednost energije zračenja iznosi od oko 1.200 do oko 1.550 kWh/m²/godišnje. Prema projekcijama izgradnje kapaciteta za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije, u Strategiji je udeo solarnih elektrana sa oko 2 MW u 2015. godini i oko 200 MW u 2020. godini, predviđen na oko 300 MW u 2025. godini, odnosno na oko 350 MW u 2030. godini, ističe Terteli.

Prema planiranoj koncepciji, predviđeno je postrojenje maksimalne moguće instalisane snage preko 50 MW i njegovo priključenje na prenosnu mrežu putem postojećeg DV 110 kV broj 133/3 TS “Bačka Topola 1” – TS “Subotica 3”, koji se nalazi u blizini, na udaljenosti oko 950- 1.200m zapadno od njegove granice. Osim navedenog, u okviru kompleksa planirane solarne elektrane predviđena je i izgradnja komandno-nadzorne zgrade, u koju bi se smestila potrebna oprema za upravljanje sistemom.

Ovaj objekat će biti lociran u blizini trafo stanice, kako bi se formirala racionalna mreža internih komunikacionih vodova do fotonaponskih panela. Priključenje solarne elektrane “Bikovo”, na postojeći DV 110 kV planirano je izgradnjom nadzemnog visokonaponskog dalekovoda DV 110, od planiranog visokonaponskog postrojenja u TS u okviru kompleksa elektrane do mesta priključenja na postojećem DV 110 kV koje odredi upravljač, javno preduzeće “Elektromreža” Srbije.