Javni poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahteva za nabavku obrtnih sredstava i repromaterijala uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate

Gradska uprava uputila je Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite, za nabavku obrtnih sredstava-repromaterijala uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine treba da podnesu zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit, a ukupna sredstva za ovu namenu iznose 15 miliona dinara. Iznos kredita odobrava poslovna banka u minimalnom iznosu od 300 hiljada i maksimalnom do milion dinara sa rokom otplate do 12 meseci, način otplate kredita i obezbeđenja sredstava za svakog Korisnika kredita, odnosno za svaki pojedinačni kredit je u skladu sa poslovnom politikom banke.

Banke sa kojima je Grad zaključio sporazum su NLB Komercijalna banka AD Beograd po sledećim uslovima: ukupna kamata je 12,5% godišnje fiksno po proporcionalnom metodu 30/360, od toga 8% godišnje sufinansira Grad Subotica, a 4,5% godišnje plaća Korisnik kredita. Naknada za odobravanje kredita je 0%. BANCA INTESA AD Beograd: ukupna kamata je 11% godišnje fiksno po proporcionalnom metodu 28-31/360, od toga 8% godišnje sufinansira Grad Subotica, a 3% godišnje plaća Korisnik kredita. Naknada za odobravanje kredita je 0%. RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD: ukupna kamata je 11% godišnje fiksno po proporcionalnom metodu 30/360, od toga 8% godišnje sufinansira Grad Subotica, a 3% godišnje plaća Korisnik kredita. Naknada za odobravanje kredita je 0%. Podnosiocu zahteva može se odobriti samo jedan kredit po ovom javnom pozivu, banka sa Korisnikom kredita zaključuje ugovor, kojim se bliže definišu dužničko-poverilački odnosi, a prilikom podnošenja kreditnog zahteva podnosilac zahteva dostavlja banki Saglasnost o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit.

Uslovi koje registrovana poljoprivredna gazdinstva treba da ispune su da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice. Poljoprivredni proizvođač, odnosno Korisnik kredita je obavezan da sredstva kredita koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala (seme, sadni materijal, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata…).

Zahtevi za davanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit sa potrebnom dokumentacijom podnose se Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine-Služba za poljoprivredu, Trg slobode 1, Subotica, kancelarija br. 202/2, rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, putem telefona na broj 024/626-739.