Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje regresira troškove prevoza studenata

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će u 2023. godini regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju.

Uslovi za sticanje prava na regresiranje troškova prevoza su prebivalište na području Grada Subotice, da student svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja, da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata, da se školuje na teret budžeta Republike Srbije, da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta i da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 kilometara u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi i kopiju mesečne karte za navedenu relaciju. Za regulisanje prava za regresiranu mesečnu kartu, studenti treba da podnesu fotokopiju lične karte, potvrdu ustanove visokog obrazovanja da prvi put upisuju godinu na teret budžeta i fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa.

Pored navedenih, studenti popunjavaju i obrazac izjave koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Subotice www.subotica.rs, odnosno u Gradskom uslužnom centru. Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar, Trg slobode broj 1, svakog dana do 14. februara od 9 do 14 časova, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 024/626-928.