ObrazovanjeAktuelno

Raspisan Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Komisija za dodelu stipendija Grada Subotice, raspisala je Konkurs za dodelu stipendija za studente za školsku 2022/2023. godinu, kojim će biti dodeljeno ukupno 100 stipendija, koje će se isplatiti u deset jednakih mesečnih rata.

Iznos stipendije se određuje najviše do visine iznosa na koji se ne plaća porez na dohodak građana, a istu može ostvariti student pod sledećim uslovima: da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta.

Stipendiju ne može da ostvari student koji ima status apsolventa ili je u produženom statusu, u radnom odnosu, ako u toku školske godine napusti školovanje, ukoliko je navršio 26 godina života i ako je korisnik druge stipendije. Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, student bez roditeljskog staranja ili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz prijavu dostavlja i fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu, fotokopiju Rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad.

Prijava na konkurs dostavlja se Komisiji, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice ili poštom. Komisija sačinjava rang listu bodovanjem na osnovu sledećih kriterijuma: deficitarnost struke – maksimalno 30 bodova, postignuti uspeh – maksimalno 100 bodova, stepen obrazovanja (strukovne i akademske studije) – maksimalno 10  bodova i socijalno-ekonomski status – maksimalno 30 bodova. Odluku o dodeli stipendija donosi Gradonačelnik na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.

Konkurs je otvoren do 14. novembra, a prijava se vrši popunjavanjem obrasca koji može da se preuzme u Gradskom uslužnom centru, odnosno sa zvanične internet stranice Grada Subotice, gde takođe mogu da se pronađu i sve detaljnije informacije vezane za Konkurs.