Raspisan Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Grad Subotica raspisao je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji grada Subotice u 2022. godini, konkurs koji se odnosi na finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2022. godinu, kao i konkurs koji se odnosi na  finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za uslugu pomoći u kući i nege u kući na teritoriji grada Subotice.

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji grada Subotice u 2022. godini raspisan je za  projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu a  iznos koji je predviđen u budžetu Grada za ovu namenu iznosi 43 miliona dinara.

Konkurs je do 21. marta sa obzirom da je 20. mart nedelja, odnosno 30 dana. Pozivamo sve zainteresovane subjekte u kulturi da podnesu kvalitetne, sadržajne i inovativne projekte, koji prema propisanim kriterijumima na osnovu kojih se ocenjuju projekti prijavljeni na javni konkurs treba da budu usklađeni sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa, rekla je sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović i istakla da je jedan od kriterijuma i uticaj projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija, u skladu sa Zakonom, vršiće ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma i dati predlog gradonačelniku koji će doneti konačnu odluku.

Podsećam da prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni saveti takođe daju predlog za raspodelu sredstava koja se dodeljuju putem konkursa manifestacijama i udruženjima nacionalne manjine u oblasti kulture.

Javni konkrs raspisuje se za 11 kulturnih oblasti  da pravo učešća na Konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci – umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji se finansiraju shodno Zakonu o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice preko koga se ostvaruje projekat, partner podnosioca projekta ili koji na drugi način učestvuje u projektu. Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi jedan primerak popunjene Prijave na konkurs koji se podnosi Komisiji na obrascu koji je objavljen na sajtu Grada – Obrazac br.1. Za svaki projekat podnosi se posebna prijava sa potrebnom dokumentacijom u posebnoj koverti. U Obrascu 1. Prijave neophodno je opredeliti se samo za jednu od kulturnih oblasti za koje se raspisuje javni konkurs, navedenih u tački I konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati, rekla je Milanka Kostić.

Ove godine za Konkurs koji se odnosi na finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2022. godinu i konkurs vezan za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za uslugu pomoći u kući i nege u kući na teritoriji grada Subotice, Odlukom o budžetu grada za ovu namenu uvećali smo iznos i planirali sredstva u iznosu od 15 miliona dinara, a za Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući sredstva u visini od  4,48 miliona dinara, dodala je Jasmina Stevanović ističući da se posebno vodi računa o unapređenju usluga u oblasti socijalne zaštite.

Kao plod dobre saradnje sa udruženjima građana, i sagledavši potrebe udruženja iz ove oblasti, nastavljamo sa još većim izdvajanjima kada je reč o merama socijalne politike. U 2021. godini finansirali smo projekte i programe društveno-humanitarnih organizacija u oblasti socijalne zaštite putem konkursa u iznosu od 13,3 miliona dinara, a putem konkursa sredstva je dobilo 53 projekta.

 Informacije u vezi Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji grada Subotice u 2022. godini svi zainteresovani  mogu dobiti radnim danima od 8,00 do14.00 časova na telefon 024/626-885, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.