Na snagu stupio novi Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata

Agencija za privredne registre (APR) u ponedeljak je objavila informaciju da je na snagu stupio novi Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Neke od najvažnijih izmena su to da se kao podaci o domaćem fizičkom licu koje se registruje, lično ime i jedinstveni matični broj građana, dokazuju fotokopijom lične karte i kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis. Kada su u pitanju podaci o strancu koji se registruju su lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno evidencijski broj za stranca, broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, se dokazuju fotokopijom pasoša, odnosno lične karte stranca ili strane lične karte, odnosno kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis koji je izdat u skladu sa propisima Republike Srbije.

U novom Pravilniku uvedena je i izmena koja se odnosi na registraciju ortačkog društva. Uz već propisane uslove kao što su ugovor o osnivanju društva sa overenim članova, dokument o njihovom identitetu i odluka o imenovanju zastupnika, novina se odnosi na to da je neophodna potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, kao i izjava članova društva da je nenovčani ulog unet u društvo, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo.

Prema novom Pravilniku uz prijavu registracije člana u ortačkom, komanditnom i društvu s ograničenom odgovornošću usled istupanja prilaže se izjava o istupanju člana i dokaz da je izjava o istupanju člana društva s ograničenom odgovornošću koji istupa bez potraživanja naknade za udeo primljena od strane društva, a koja se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sedišta društva. Uz prijavu registracije člana u ortačkom, komanditnom i društvu s ograničenom odgovornošću usled istupanja uz naknadu prilaže se odluka društva o usvajanju zahteva za istupanje člana. Takođe, novina je i da je neophodna izjava člana da je prihvatio obavezu prema društvu, ako ta obaveza nije preuzeta osnivačkim aktom ili drugim dokazom da je prihvatio obavezu.

Više detalja na zvaničnoj stranici APR-a Srbije:

https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3686