U toku je Konkurs za školovanje nove generacije policajaca

U toku je Konkurs za školovanje nove generacije policajaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je Konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici, za školsku 2023/2024. godinu. Kandidati će po završetku školovanja dobiti priliku za zaposlenje u policiji, a steći će zvanje policajac-pripravnik.

Pravo da se prijave na Konkurs imaju kandidati koji su državljani Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana u kontinuitetu, pre dana podnošenja prijave. Takođe, uslov je da su mlađi od 17 godina, odnosno da su rođeni 31. avgusta 2006. godine i mlađi, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da im nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora i da ispunjavaju kriterijume iz zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove za sticanje obrazovanja.

“Prilikom Konkursa kandidati je potrebno da podnesu originalni izvod iz Matične knjige rođenih, originalno Uverenje o državljanstvu koje nije starije od 6 meseci, Uverenje o prebivalištu, Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izvod iz zdravstvenog kartona i popunjen upitnik, a ova dva obrasca se mogu preuzeti u policijskim stanicama, a mogu da se pronađu i na sajtu škole “Jakov Nenadović”, objašnjava Srđan Đurđević, oficir Odeljenja policije u Policijskoj upravi Subotica.

Prijemni ispit za upis sastoji se iz četiri dela, prvi je opšti lekarski pregled, zatim slede provere bazično-motoričkog statusa, psihološka selekcija i specijalistički lekarski pregled. Nakon konkurisanja, roditelji ili zakonski zastupnici kandidata biće obavešteni tri dana pre obavljanja pregleda. “Na testiranje đaci su dužni da donesu đačku knjižicu sa overenom fotokopijom, prijemni ispit traje tri dana, u zavisnosti od ostvarenih rezultata prvog, odnosno drugog dana. Prva dva dana ispita realizuju se u Sremskoj Kamenici, a treći u Zavodu za zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Psihološko testiranje sprovodi se u dve faze, prva je psihološko testiranje, a druga psihološki intervju, odnosno sistemom eliminacije, oni koji zadovolje kriterijume prelaze u drugu fazu selekcije, a to je provera bazično-motoričkog statusa koja se sastoji iz pet vežbi, izdržljivost snage ruku, nogu, ramenog pojasa i mišića, kao i testiranje trčanja. Svaka vežba nosi pet poena, s tim da kandidati za upis moraju da imaju minimum sedam poena i na svakoj od tih vežbi ne smeju imati nula poena”.

Na Konkurs mogu da se prijave i momci i devojke, a kandidati koji zadovolje navedene uslove stiču pravo na besplatno školovanje u koje spadaju smeštaj, hrana, školski pribor, knjige i sva druga neophodna oprema za realizaciju nastave. Konkurs traje do 18. aprila, a detaljne informacije mogu se dobiti na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova.