Društvo

Šta pokazuje studija o uticaju buduće solarne elektrane „Bikovo“ na životnu sredinu?

Potencijalni uticaji buduće solarne elektrane „Bikovo“ na životnu sredinu su izuzetno mali, pokazala je studija koja je javnosti predstavljena u okviru javne rasprave. Reč je o kompleksu solarnog postrojenja koje će biti postavljeno na delu parcele bivše Azotare, između koridora železničke pruge Beograd – Novi Sad – Subotica, opštinskog puta Subotica – Čantavir i vodotoka Čikera, u ataru naselja Bikovo.

Studija o proceni uticaja projekta solarne elektrane „Bikovo“ na životnu sredinu izrađena je na zahtev Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a u njoj su analizirani svi potencijalni uticaji na prirodu.

„Studija je analizirala sve aspekte potencijalnih uticaja projekta na životnu sredinu u toku izgradnje, tokom rada projekta i nakon prestanka rada. Razmatrani su uticaji na zemljište, vode, vazduh, klimatkse promene, biodiverzitet, zaštićena područja, pejzažne karakteristike, nepokretna kulturna dobra, uticaj opterećenja bukom, uticaj opterećenja prostora otpadaom, uticaj na lokalnu zajednicu i stanovništvo, saobraćaj, uticaj na namene korišćenja površina, kumulativni uticaji u odnostu na postojeće i planirane sadržaje u prostoru, rizici od udesa i dr. Studija takođe propisuje i program praćenja uticaja na životnu sredinu koji je nosilac projekta dužan da sprovodi tokom rada projekta.“ – objašnjava Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine grada Subotice.

Zaključci izrađivača, kako dodaje Reh, su da planirani projekat neće imati značajnijih negativnih uticaja na životnu sredinu, kao i da se ti uticaji sprovođenjem mera koje je studija propisala mogu svesti na minimum. Ukoliko tehnička komisija pozitivno oceni podobnost studije, Zakon predviđa da je nosilac projekta dužan da započne radove u roku od dve godine od davanja saglasnosti na studiju.

„Kao nadležni organ za sprovođenje postupka, ne raspolažemo podacima o dinamici i vremenskom okviru u kome će se projekat realizovati i biti pušten u rad. Planirana instalisana snaga elektrane je 5,04 MW, na katastarskoj parceli čija je povšina 6,61 ha, dok će trafostanica biti postavljena na susednoj parceli. Ceo kompleks će se sastojati od fotonaponskog polja koje će biti sastavljeno od 10.920 fotonaponskih panela, kao i od 28 invertora za priključak na AC distributivnu mrežu.“ – kaže šef Službe za zaštitu životne sredine.

Na gorepomenutoj lokaciji, predviđena je izgradnja kompleksa solarnog postrojenja, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije sunca i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Prema planiranoj koncepciji, predviđeno je postrojenje maksimalne moguće instalisane snage, preko 50 megavata i njegovo priključenje na prenosnu mrežu. FN paneli biće postavljeni severno i južno od postojećeg glavnog internog puta koji kompleks povezuje sa spoljnom saobraćajnom mrežom. Unutar ovih površina paneli će biti grupisani u blokove između kojih je potrebno formirati pristupne puteve koji će služiti i kao koridori podzemne sabirne srednjenaponske mreže koja proizvedenu električnu energiju treba da dovede do glavnog transformatorskog postrojenja – trafo-stanice.U okviru kompleksa planirane solarne elektrane predviđena je i izgradnja komandno-nadzorne zgrade u koju se smešta potrebna oprema za upravljanje sistemom. Ovaj objekat će biti lociran u blizini trafo stanice, kako bi se formirala racionalna mreža internih komunikacionih vodova do FN panela. Priključenje solarne elektrane Bikovo na postojeći DV 110 kV broj 133/3 planirano je izgradnjom nadzemnog visokonaponskog dalekovoda.

Građani su u prethodnom periodu imali priliku da se upoznaju sa Studijom i da sve primedbe dostave Službi za zaštitu životne sredine, kao i da ih iznesu na javnoj raspravi. Kako nadležni ističu, ovo je prvi projekat izgradnje solarne elektrane na našem prostoru.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu zainteresovani  mogu da vide i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Subotice u odeljku „životna sredina“:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-150-2023-draft.pdf