Oglas za prijavu penzionera na besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavio je oglas za prijavu penzionera na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana, na koju pravo imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 37.809 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde penzioner želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021. i 2022. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Fond će snositi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava, a prijave na oglas se podnose do 2. marta.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljen dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju, može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.