DruštvoAktuelno

Održana Javna rasprava o završetku revizije zaštićenog područja Parka prirode “Palić”

U Subotici je održana Javna rasprava o završetku revizije zaštićenog područja Park prirode “Palić”, a u vezi sa Nacrtom odluke o proglašenju zaštićenog područja pomenutog prostora. Revizijom koju je izvršio Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, obuhvaćene su granice i režimi zaštite prirodnog dobra, koje su proširene na javnu površinu novoformiranog zelenog pojasa uz obalu Palićkog jezera, a parcele u urbanizovanom delu turističke zone koje su predviđene za izgradnju objekata su izuzete iz zaštite. Revizijom je prostor pod zaštitom povećan za 12,35 ha i obuhvata jezero i njegov obalni pojas, uklјučujući i uređene zelene površine centralnog dela banjskog prostora, kao i pojedinačna stara stabla u zaštitnoj zoni.

Žika Reh, šef Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kaže da iako je Park prirode “Palić” zaštićeno područje i već duži niz godina se smatra prirodnim dobrom, do sada je pod zaštitom bila samo površina vode i pojedini delovi kao što je Veliki park, međutim priobalje koje u sebi sadrži najvrednija staništa nije bilo pod zaštitom. “Mi smo sada u poziciji da nakon velikog broja aktivnosti koje smo zadnjih godina radili na eksproprijaciji zemljišta i uspostavljanju zaštitnog pojasa oko jezera, konačno stavimo pod zaštitu i taj deo, što će mnogo olakšati upravljanje, omogućiće da u priobalju deluje čuvarska služba upravljača, a isto tako i da se tu dalje nastave različiti projekti u cilju poboljšanja biodiverziteta. Isto tako, možemo da konstatujemo da od prethodne revizije zaštite koja je urađena pre devet godina, mi sada imamo znatno bolje stanje kada je u pitanju biološka raznovrsnost Palićkog jezera i njegove okoline, tako da su nam sada ciljevi da zaštitimo i te neke nove vrednosti koje je ovo zaštićeno područje dobilo”, istakao je Reh.

Dodaje da je reviziom obuhvaćeno kompletno priobalje III i IV sektora koje ne poseduje veliku površinu u smislu širine zaštitne zone, ali je ono od izuzetnog značaja. “Širina je od 6 do 20 metara uz obalu, građani konačno sada mogu da vide kako izgledaju drugi sektori jezera, a ne samo turistički deo, mogu da se prošetaju biciklističko – pešačkim stazama koje su izgrađene, a mogu i da nastave svoju šetnju oko čitavog četvrtog i trećeg sektora i da se bliže upoznaju sa nekim prirodnim vrednostima koji im ranije nisu bile dostupne”, kaže on.

Klara Sabadoš, stručnjak za zaštitu prirode u Pokrajinskom Zavodu za zaštitu prirode, podsetila je da je Park prirode “Palić” zaštićen od 1996. godine i da je reč o drugoj reviziji njegovog prostora. “Da bi te nove zelene površine priključili zaštićenom dobru, došlo je do izmene granice i režima i na nekim mestima smo zaista male delove priobalja stavili pod strožiji II stepen zaštite umesto III, jer tokom valorizacije se otkrilo da su to veoma važna gnezdilišta za ptice ili staništa nekih zaštićenih ili strogo zaštićenih vrsta. Inače, površina zaštićenog dobra posle te procedure, u koju smo uključili one parcele na kojima su zelene površine i na kojima želimo ih da uspostavimo, to je proširenje ZOO vrta, koje je planirano dugoročno, isključene su neke parcele na kojima je započeta izgradnja sportskih objekata ili su namenjeni za tu svrhu, jer tamo namena prostora neće biti zelena površina ili ono što je u skladu sa zaštićenim dobrom i na taj način sa malim izmenama granice i režima dobili smo prirodno dobro koje je oko 12 hektara veće od prethodnog, ali zbog oblika nadamo se da će upravljanje ići lakše i uspešnije i da će se ovaj proces formiranja priobalnog područja nastaviti oko II i III sektora. To je naš cilj, a drugi cilj je da obezbedimo da se nestankom travnatih površina tokom izgradnje uz severnu obalu, izvrši nekakva kompenzacija da ne bi došlo do oštećenja funkcionalnosti eko sistema jezera”.

Sandra Čokić Reh, rukovodilac sektora zaštite prirode u JP “Palić – Ludaš,” kaže da će se nakon donošenja nove odluke nastaviti svi oni projekti koje su započeti u poslednjih deset godina, a koji se realizuju na zaštićenom području i tada u zaštitnoj zoni. “S obzirom da će zaštićeno područje biti povećano i da će taj priobalni pojas postati deo zaštićenog područja, mi ćemo moći da radimo projekte revitalizacije koji su izuzetno značajne, htela bih da napomenem projekat revitalizacije vlažnih staništa vodenim bivolima – podolskim govedima, već je u planu da u narednom periodu proširimo ispašu i na taj način ćemo proširiti staništa gde su vlažne livade na račun trske koja je tamo bila u prošlosti, jer rezultati su veoma dobri. Tim proširenjem upravljač će mnogo lakše moći da upravlja ovim zaštićenim područjem, budući da će imati nadležnosti na teritoriji koja je povećana, a isto tako moći ćemo da sprovodimo sve ostale aktivnosti mnogo bolje u odnosu na pre i zbog same preraspodele stepena zaštite, a i zbog jedne kompaktnosti tog zaštićenog pojasa, odnosno priobalja”, rekla je Čokić Reh.

Ova revizija urađena je na inicijativu Gradske uprave grada Subotice, na koju je Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode u skladu sa Zakonom izradio Studiju zaštite, gde su predložene granice i novi režimi. U toku je Javni uvid, nakon kojeg će Nacrt biti dalje prosleđen u proceduru.