DruštvoAktuelno

Obaveštenje o regresiranju mesečnih karata za prevoz učenika srednjih škola

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani, ističe se u saopštenju Sekretarijata za društvene delatnosti, u kojem se dodaje da ova informacija važi samo za učenike koji su stanovnici Grada Subotice.

Učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od  26. jula do 15. avgusta. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta i to od 10 do 13:30 u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305. Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno.

Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože fotokopiju lične karte (ako učenik nema, onda jednog od roditelja), overenu potvrdu škole o upisu (potvrda mora sadržati obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred), dokaz o pozitivnom uspehu (overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva). Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte, treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća.

Učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte. Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice, putni troškovi se ne participiraju, dok se putni troškovi participiraju ukoliko u školskoj godini nije otvoreno odeljenje verifikovanog obrazovnog profila na nastavnom jeziku na kojem učenik pohađa nastavu.

Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji nisu bili verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verifikovani su u toku njihovog školovanja, nastavlja se participiranje putnih troškova. Učenicima srednjih škola  koji ponavljaju razred, putni troškovi se neće participirati. Informacije se mogu dobiti putem telefona na broj 024/626 883.