Linearni park na prostoru bivše železničke infrastrukture Subotica bolnica – Crvenka

Železnička infrastruktura Subotica bolnica – Crvenka ukinuta još 1978.godine,  45 godina kasnije dobila je drugu namenu, jer će ovaj prostor – postati linearni park.

To je omogućeno donošenjem Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za formiranje slobodne javne površine (linearnog parka) na delu ukinute železničke infrastrukture Subotica bolnica – Crvenka, koju je Skupština Grada Subotice usvojila je poslednjem zasedanju. Odluka o izradi ovog Plana doneta je sa željom i ciljem da se deo železničke infrastrukture prenameni, tačnije da se prilagodi potrebama grada, jer su se “Železnice Srbije” odrekle parcela koje se nalaze na trasi navedenog koridora, a ova prenamena je u skladu  i sa Generalnim urbanističkim planom za Suboticu i Palić do 2030.godine.

Njime je planirano da se novim zelenim površinama smanje negativni uticaji na životnu sredinu i time stvore humaniji uslovi za život.

Unutar novog linearnog parka nalaziće se uređene pešačke i biciklističke staze, koje će omogućiti povez različitih urbanih područja unutar grada u jedinstvenu rekreativnu celinu, a budući da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini nesanitarne gradske deponije “Aleksandrovačka bara”, za koju takođe postoji plan sanacije i rekultivacije, zamisao je da se dve površine povežu u jedinstveni sistem kontinuiranog zelenila ravnomerno raspoređenog na budućoj javnoj zelenoj površini.

Budući park treba da ima zonu za decu različitog uzrasta, zonu mirnog odmora kao i zonu sporta, a plan je da se omogući pristup različitim sportsko-rekreativnim sadržajima. Posebnu celinu čini dečje igralište sa različitim sadržajima za zabavu gde će biti postavljen i poseban gradski mobilijar. Na ovaj način zelene površine u gradu neće biti samo u funkciji poboljšanja kvaliteta životne sredine, nego su prilagođene i potrebama najmlađih sugrađana.

Usvajanjem  navedene Odluke stečeni su uslovi da se predmetni prostor prenameni u skladu sa trenutnim potrebama grada. Generalnim urbanističkim planom Subotica – Palić do 2030. godine data su generalna urbanistička rešenja čime se planiraju nove javne zelene površine koje imaju glavnu ulogu u smanjivanju i ublažavanju negativnih uticaja na životnu sredinu i stvaranju humanijih uslova življenja.

Poznato je da linearni parkovi nastoje da donesu biodiverzitet u urbana područja, a u ovom primeru namera lokalna samouprave bila je da planski radi na očuvanju životne sredine, na povezivanju ljudi i prirode, očuvanju ekosistema i podizanju smernica o ekološkoj svesti koje uvek treba da se podstiču i ohrabruju, a naročito kada se rukovode kvalitetnijim životom građana svih dobi.

Postojeće stanje lokacije:

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *